Procedemento

Formalidades alfandegueiras: Autorización de autoavaliación

Datos xerais

Denominación

Formalidades alfandegueiras: Autorización de autoavaliación

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de autorización da facilidade prevista no artigo 185 do Código Alfandegueiro, pola que as autoridades alfandegueiras poderán autorizar un operador económico para efectuar determinadas formalidades aduaneiras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: presentación da solicitude.

  • Tramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

  • Terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Solicitude segundo Anexo A do Regulamento UE Delegado 2446/2015 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero