Procedemento

Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO)

Datos xerais

Denominación

Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO)

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorización. Procedemento de autorización para a cesión de mercadorías de destino final.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemático.

  • Oficinas da Axencia Tributaria

Documentación

Documentación esixida pola normativa.

Fases do procedemento/servizo

  • Presentación da solicitude polo interesado

  • Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

  • Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Presentación de solicitude segundo guías da Comisión Europea (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE 10-octubre-2013).

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015,por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (DOUE 15-marzo-2016).

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015,por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE 29-diciembre-2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015,por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DOUE 29-diciembre-2015).