Procedemento

Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación)

Datos xerais

Denominación

Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación)

Tipo de procedemento

Alfandegueiro

Materia

Alfándegas

Obxecto

Autorización. Procedemento de autorización aprazamento de pagamento de dereitos de alfándegas, na medida que non se conceda para unha única operación

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Presentar solicitude segundo datos do Anexo A do Regulamento Delegado (UE) 2015/2446

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: presentación da documentación polo interesado

  • Tramitación: verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

  • Finalización: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Presentar solicitude (Tramitación electrónica)

Prazo de resolución

120 días naturais

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero