Procedemento

Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros

Datos xerais

Denominación

Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización aos presentadores que se queiran acoller ao sistema de ingreso do IVE de importación, en envíos inferiores a 150 euros, mediante acordos especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática.

Documentación

Documentación en poder do contribuínte.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: presentación de solicitude mediante formulario electrónico

  • Tramitación: o Departamento de Aduanas comprobará que se cumpren os requisitos necesarios.

  • Finalización: autorizarase ou, non segundo proceda.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económica-administrativa, no prazo dun mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 31-diciembre-1992)