Procedemento

Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables

Datos xerais

Denominación

Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización para a exportación temporal de envases e embalaxes que van ser reimportadas como mercadoría de retorno.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

  • Por Internet, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: presentación de solicitude mediante formulario electrónico.

  • Tramitación: comprobación de que se dan os requisitos necesarios.

  • Terminación: decisión final sobre a solicitude de autorización.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Usuario e contrasinal

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Artículo 203 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE, 10-octubre-2013)