Procedemento

II. EE. Declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal.

Datos xerais

Denominación

II. EE. Declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento de requisitos formais para a presentación da declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal, cando o documento de circulación que ampare a entrada no establecemento de destino non faga referencia á porcentaxe de mestura, de acordo co artigo 108 bis 3.e) do Regulamento dos impostos especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Telemática

Documentación

Declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación telemática

  • Tramitación: Emenda erros. Non-emenda: Arquivo

  • Terminación. Admisión do documento pola Oficina Xestora de IIEE

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales.