Procedemento

II. EE. Autorización. Devolución a fábrica ou DF de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Devolución a fábrica ou DF de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Devolución a fábrica ou depósito fiscal de bebidas alcohólicas que deixasen de ser adecuadas para o consumo humano.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude do propietario á Oficina Xestora de IIEE correspondente ao lugar onde se encontren as bebidas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE. Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE e devolución do imposto ao establecemento en que se introduciron as bebidas

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 22.c). (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 55. (BOE 28-julio-1995)