Procedemento

II. EE. Destrución

Datos xerais

Denominación

II. EE. Destrución

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Devolución dos impostos especiais, nos supostos de destrución de produtos que satisfixeron o imposto.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución por destrución de produtos obxecto dos impostos especiais.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación solicitude ante Oficina Xestora de II. EE

  • Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE

  • Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales (BOE 28-julio-1995)

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE 29-diciembre-1992)