Procedemento

II. EE. Devolucións. Devolución do imposto especial por devolución a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados.

Datos xerais


Denominación

II. EE. Devolucións. Devolución do imposto especial por devolución a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude do propietario dos produtos á Oficina Xestora correspondente ao lugar onde se encontren os produtos mesturados ou contaminados. Unha vez recibidos os produtos en fábrica ou depósito fiscal autorizado receptor dispoñerá do prazo dun mes, contado dende a data en que o importe da cota a devolver, quedase determinado por resolución expresa ou presunta, para facer efectivo o devandito importe ao solicitante da devolución.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución de produtos obxecto do imposto que resultasen mesturados con outro ou contaminados.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude ante Oficina Xestora de IIEE
Tramitación. Por Oficina Xestora de IIEE
Terminación. Resolución por Oficina Xestora de IIEE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 52.d. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, aprueba el Reglamento de los II EE: Artículo 6.8 y 112. (BOE 28-julio-1995)