Procedemento

II. EE. Devolución ingresos indebidos por Impostos Especiais

Datos xerais

Denominación

II. EE. Devolución ingresos indebidos por Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude do suxeito pasivo do imposto ou do repercutido ante a Oficina Xestora de Impostos Especiais, que tramita e acorda a procedencia ou non da devolución.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución das cotas indebidamente satisfeitas.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio. Presentación solicitude ante Oficina Xestora de II. EE

  • Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE

  • Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 155. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 05-septiembre-2007)