Procedemento

II. EE. Censo beneficiarios devolución gasóleo profesional.

Datos xerais


Denominación

II. EE. Censo beneficiarios devolución gasóleo profesional.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Solicitude do interesado á Oficina xestora no que achega a documentación necesaria para ser inscrito no censo de beneficiarios gasóleo profesional.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de inscrición con documentación anexa.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude, documentación regulamentaria. Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE
Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se recorre, facendo constar que contra este non se interpuxo ningunha reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. (BOE 25-febrero-2013)