Procedemento

II. EE. Modelo 571. Aplicación do beneficio devolución dos IIEE sobre hidrocarburos

Datos xerais


Denominación

II. EE. Modelo 571. Aplicación do beneficio devolución dos IIEE sobre hidrocarburos

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais (II.EE.). Recoñecemento previo, pola Oficina Xestora de Aduanas e Impostos Especiais, á aplicación do dereito á devolución das cotas satisfeitas polo imposto especial sobre hidrocarburos polo consumo de produtos obxecto do imposto aos que sexan de aplicación os tipos establecidos na tarifa 1ª; en usos distintos aos de combustible e carburante, e pola utilización de produtos obxecto do imposto en proxectos piloto para o desenvolvemento tecnolóxico de produtos menos contaminantes.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización para a aplicación do beneficio da devolución do imposto sobre hidrocarburos.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude, acompañada de memoria de proceso produtivo. Tramitación. Pola Oficina Xestora de Aduanas e II. EE Terminación. Resolución pola Oficina Xestora de Aduanas e II. EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 9 de julio de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de tarjetas de Inscripción en el registro territorial y los modelos de autorizaciones de aplicación de beneficios de devolución. (BOE 24-julio-1996)