Procedemento

II. EE. Subministración de produtos exentos no marco de relacións internacionais

Datos xerais


Denominación

II. EE. Subministración de produtos exentos no marco de relacións internacionais

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Autorización de subministracións exentas no marco das relacións internacionais (excluída a OTAN) para os produtos obxecto dos impostos especiais sobre o alcohol e bebidas alcohólicas, do imposto sobre os labores do tabaco, do imposto sobre a electricidade e para os combustibles incluídos no ámbito obxectivo do imposto sobre hidrocarburos

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT (a través do Ministerio de Asuntos Exteriores)

Documentación

Solicitude de autorización exención

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Departamento de Aduanas e II. EE, Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación. Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e II. EE, trasladada a interesados a través do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 9.1.A), B) y D). (BOE 29-diciembre-1992))

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículos 5 y 11. (BOE 28-julio-1995)

ORDEN de 24 de mayo de 2001 por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de Organismos Internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)