Procedemento

II. EE. Destiladores artesanais para a devolución do IE sobre alcohol e bebidas alcohólicas

Datos xerais


Denominación

II. EE. Destiladores artesanais para a devolución do IE sobre alcohol e bebidas alcohólicas

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Autorización para introdución das bebidas producidas por destiladores artesanais, nunha fábrica de bebidas derivadas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de introdución de bebidas derivadas, fabricadas por destiladores artesanais, en fábrica de bebidas derivadas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Oficina Xestora de II.EE. Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II.EE.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 40.3 (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 100. (BOE 28-julio-1995)