Procedemento

II. EE. Autorización. Desnaturalizantes parciais específicos para o alcohol

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Desnaturalizantes parciais específicos para o alcohol

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Facilitar a utilización de alcohol parcialmente desnaturalizado en industrias nas que por razóns sanitarias, técnicas ou comerciais non pode utilizarse o alcohol parcialmente desnaturalizado cos desnaturalizantes aprobados con carácter xeral.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de aprobación de desnaturalizante parcial específico.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Departamento de Aduanas e II.EE, Laboratorio Central de Aduanas e Ministerio de Sanidade e Consumo. Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e II.EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 20.3. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 75. (BOE 28-julio-1995)