Procedemento

II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Aduanas

Obxecto

Impostos Especiais. Posibilita recibir alcohol limpo, dende unha fábrica ou depósito fiscal e desnaturalizalo no establecemento de destino, con desnaturalizante xeral.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de aprobación de desnaturalizante xeral.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Departamento de Aduanas e II.EE, Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e II.EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 73.3. (BOE 28-julio-1995)