Procedemento

II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino do alcohol recibido en supostos de circul. intracomunitaria

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino do alcohol recibido en supostos de circul. intracomunitaria

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Recoñecemento previo, pola Oficina Xestora de Alfándegas e Impostos Especiais, á aplicación do dereito á devolución das cotas satisfeitas polo Imposto Especial sobre Hidrocarburos polo consumo de produtos obxecto do imposto aos que sexan de aplicación os tipos establecidos na tarifa 1ª; en usos distintos aos de combustible e carburante, e pola utilización de produtos obxecto do imposto en proxectos piloto para o desenvolvemento tecnolóxico de produtos menos contaminantes.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de aprobación de desnaturalización en destino de alcohol limpo recibido de UE

Fases do procedemento/servizo

Presentación: Solicitude, acompañada da memoria de proceso produtivo.
Tramitación: Pola Oficina Xestora de Alfándegas e II.EE.
Terminación: Resolución pola Oficina Xestora de Alfándegas e II.EE. competente.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo que se recorre, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 73.4. (BOE 28-julio-1995)