Procedemento

II. EE. Devolución por produtos inadecuados para consumo humano

Datos xerais


Denominación

II. EE. Devolución por produtos inadecuados para consumo humano

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución das cotas de IIEE previamente satisfeitas correspondentes ás bebidas que deixasen de ser adecuadas para o consumo humano.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución por produtos devoltos a fábrica ou depósito fiscal ou destruídos.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude ante Oficina Xestora de II. EE
Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE
Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 22.c). (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 55. (BOE 28-julio-1995)