Procedemento

II. EE. Subministración exenta de hidrocarburos en produción de electricidade, transporte por ferrocarril, construción, modificación, probas e mant. de aeronaves e embarcacións e na súa inxec. altos fornos

Datos xerais


Denominación

II. EE. Subministración exenta de hidrocarburos en produción de electricidade, transporte por ferrocarril, construción, modificación, probas e mant. de aeronaves e embarcacións e na súa inxec. altos fornos

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais (II.EE.). Recoñecemento do dereito ao gozo da exención do imposto sobre hidrocarburos que vaian utilizarse na produción de electricidade; transporte ferroviario; construción, modificación, probas e mantemento de aeronaves e embarcacións, na súa inxección en altos fornos

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Departamento de Aduanas e IIEE

Documentación

Solicitude de exención do imposto sobre hidrocarburos

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude de exención. Tramitación. Por Departamento de Aduanas e II. EE. Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e II. EE.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 51.2. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 103. (BOE 28-julio-1995)