Procedemento

II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante en varios establecementos (Centro Xestor)

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante en varios establecementos (Centro Xestor)

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Cando se trate de biocarburantes destinados, como tales ou previa modificación química, a mesturarse cun carburante antes da ultimación do réxime suspensivo, a operación de mestura realizarase coa autorización previa do Departamento de Aduanas e II. EE, cando as operacións de mestura se leven a cabo en máis dun depósito fiscal ou fábrica dos que sexa titular unha mesma persoa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización de mesturas de hidrocarburos con biocarburantes en varios establecementos dun mesmo titular

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Departamento de Aduanas e II. EE. Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e II. EE.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 108.bis.3. (BOE 28-julio-1995)