Procedemento

II. EE. Autorización. Desnaturalizante para bioetanol no suposto de aplicación do tipo impositivo aos biocarburantes

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Desnaturalizante para bioetanol no suposto de aplicación do tipo impositivo aos biocarburantes

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Autorización dun desnaturalizante para o BIOETANOL

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización de desnaturalizante para o BIOETANOL.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Departamento de Aduanas e IIEE. Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e IIEE.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 108 bis.8. (BOE 28-julio-1995)