Procedemento

II. EE. Autorización. Dispensa de notificación de marcado con medios automáticos

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Dispensa de notificación de marcado con medios automáticos

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Autorización de dispensa de obriga de notificación previa en operacións de marcado.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización para marcado por sistemas automáticos con notificación previa da operación.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Pola Oficina Xestora de Aduanas e II. EE. Terminación. Resolución pola Oficina Xestora de Aduanas e II. EE.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 114.2. (BOE 28-julio-1995)