Procedemento

II. EE. Autorización. Reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Autorización para reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos obxecto do imposto especial que resultasen mesturados con outro ou contaminados

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización para reenvío de produtos contaminados a fábrica ou depósito fiscal.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude. Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE. Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículo 52.d. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 6.8 y 112. (BOE 28-julio-1995)