Procedemento

II. EE. Autorización. Destrución e desnaturalización de labores do tabaco

Datos xerais


Denominación

II. EE. Autorización. Destrución e desnaturalización de labores do tabaco

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais. Aplicación da exención do imposto sobre os labores de tabaco, aos labores destinados á realización de análises científicas ou relacionadas coa calidade dos labores dende fábricas ou depósitos fiscais, e á desnaturalización e non suxeición por destrución

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización para realización de análises científicas ou de calidade, destrución ou desnaturalización de labores do tabaco.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude.
Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE ou Servizo de Intervención
Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE ou Servizo de Intervención.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Artículos 57 y 61. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículo 122 y 123. (BOE 28-julio-1995)