Procedemento

Autorización de Depósito Fiscal

Datos xerais


Denominación

Autorización de Depósito Fiscal

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Autorización para xestionar un Depósito Fiscal de produtos obxecto dos Impostos Especiais

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT
Telemática

Documentación

Solicitude de autorización para o establecemento de Depósito Fiscal

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude Tramitación. Por Departamento de Aduanas e IIEE ou a Oficina Xestora de Aduanas e IIETerminación. Resolución por Departamento de Aduanas e IIEE ou a Oficina Xestora de Aduanas e IIE

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Plazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante la oficina de la que proviene el acto administrativo a recurrir, haciendo constar que contra el mismo no se ha interpuesto reclamación económico-administrativa

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Artículos 11 y 40. (BOE 28-julio-1995)