Procedemento

Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos

Datos xerais


Denominación

Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Outras autorizacións previstas no Regulamento de Impostos Especiais, cuxa concesión corresponde ás unidades de Inspección e Intervención das Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos Especiais

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT
Telemática

Documentación

Solicitude de autorización

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación solicitude.
Tramitación: Polas Dependencias Rexionais de Aduanas e IIEE da AEAT
Terminación: Resolución das Dependencias Rexionais de Alfándegas e IIEE da AEAT.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. (BOE 28-julio-1995)