Procedemento

Procedemento sancionador de Aduanas e Impostos Especiais

Datos xerais

Denominación

Procedemento sancionador de Aduanas e Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento dirixido a analizar a comisión dunha infracción tributaria, e a impoñer, de resultar procedente, a sanción que corresponda.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

  • Telemática.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: O procedemento sancionador en materia tributaria tramitarase de forma separada aos de aplicación dos tributos regulados no Título III da Lei xeral tributaria, agás renuncia do obrigado tributario, en cuxo caso se tramitará conxuntamente. De oficio, mediante a notificación do acordo do órgano competente. Cando ao tempo de iniciarse o expediente sancionador se encontren en poder do órgano competente todos os elementos que permiten formular a proposta de imposición de sanción, esta incorporarase ao acordo de iniciación. O devandito acordo notificarase ao interesado indicándolle a posta de manifesto do expediente e concedéndolle un prazo de 15 días para que alegue o que considere conveniente e presente os documentos, xustificantes e probas oportunos.

  • Tramitación: Formularase proposta de resolución na que se recollerán de forma motivada os feitos, a súa cualificación xurídica e a infracción que aqueles poidan constituír ou a declaración, se é o caso, de inexistencia de infracción ou responsabilidade. Na proposta concretarase así mesmo a sanción proposta con indicación dos criterios de graduación aplicados. A proposta de resolución será notificada ao interesado, indicándolle a posta de manifesto do expediente e concedéndolle un prazo de 15 días para que alegue o que considere conveniente e presente os documentos, xustificantes e probas oportunos.

  • Terminación:
    a) Resolución expresa.
    b) Caducidade.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Título IV. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario. (BOE 28-octubre-2004)

Ley 34/2015, de 21 de septiembre,de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE, 22-septiembre-2015).