Procedemento

Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora Intrastat

Datos xerais


Denominación

Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora Intrastat

Tipo de procedemento

Revisión de actos administrativos e recursos

Materia

Alfándegas

Obxecto

Recurso extraordinario de revisión, previsto no artigo 113 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas e que pode interpoñerse sobre resolucións sancionadoras en materia de Intrastat. Só pode interpoñerse sobre actos firmes en vía administrativa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria
Oficinas da AEAT.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Escrito de interposición do recurso, manifestando cal ou cales concorren, das previstas no artigo 125 da Lei 39/2015.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Mediante escrito de interposición, no prazo establecido no artigo 125 da Lei 39/2015, e que dependerá de cal sexa a causa de interposición.
Tramitación e terminación: o órgano encargado da resolución pronunciarase sobre a admisión do recurso e se é o caso, tamén sobre o fondo do asunto. Transcorridos tres meses dende a interposición do recurso sen terse ditado e notificado a resolución, entenderá desestimado, quedando expedita a vía xurisdicional contencioso-administrativa.

Formularios

Presentación recurso (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Director do departamento de Alfándegas e II. EE

Recursos

Recurso Contencioso Administrativo.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubredel Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE, 02-octubre-2015).