Procedemento

Homologación de software de dixitalización certificado de facturas.

Datos xerais


Denominación

Homologación de software de dixitalización certificada de facturas.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

A Resolución do 24 de outubro de 2007 da Axencia Estatal de Administración Tributaria, BOE do 1 de novembro de 2007 sobre procedemento para a homologación de software de dixitalización certificada de facturas contemplado no artigo 7 da Orde EHA/ 962/2007 do 10 de abril de 2007, require que para que a homologación do software de dixitalización se produza, se debe presentar unha solicitude dirixida ao director do Departamento de Informática Tributaria en calquera oficina de rexistro, na que o solicitante debe achegar declaración responsable na se declare que o software cumpre a normativa, documentación técnica de descrición do citado software, o informe de auditoría e o plan de xestión de calidade, CD-ROM con información en formato dixital e CD-ROM con copia do software segundo o artigo oitavo da mencionada Resolución. Se a documentación e o software cumpren a norma, emítese resolución coa referencia de homologación que figurase como metadato.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude dirixida ao director do Departamento de Informática Tributaria da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da documentación polo interesado. Ver artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e alínea oitava resolución 24 de outubro, da AEAT.
Tramitación: Exame da documentación achegada e ditame técnico. Ver artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e alínea oitava resolución 24 de outubro.
Terminación: Resolve o director do Departamento de Informática Tributaria. Ver artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e alínea novena resolución 24 de outubro.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Pode presentarse recurso de alzada ante o director xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria. Ver artigo 7.3 da Orde EHA/962/2007 e alínea novena resolución 24 de outubro.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden EHA/962/2007, de 10 de abril , por el que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas. Articulo 7. (BOE 14-abril-2007)

Resolución de 24 de octubre de 2007 de la AEAT, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización. (BOE 1-noviembre-2007)