Procedemento

IS. Devolución. Procedemento de devolución

Datos xerais


Denominación

IS. Devolución. Procedemento de devolución

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Imposto sobre Sociedades. O procedemento de devolución ten por obxecto a devolución das cantidades que procedan de acordo co previsto na normativa de cada tributo. Son devolucións derivadas da normativa de cada tributo as correspondentes a cantidades ingresadas ou soportadas debidamente como consecuencia da aplicación do tributo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Deberá presentarse declaración-autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia do obrigado tributario, mediante a presentación dunha declaración-autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver. Tramitación: A Administración examinará a documentación presentada e contrastaraa cos datos e antecedentes que estean no seu poder. Terminación: O procedemento de devolución rematará dalgunha das seguintes formas:
a) Acordo no que se recoñeza a devolución solicitada. O acordo entenderase notificado pola recepción da transferencia bancaria ou, se é o caso, do cheque. Cando a devolución recoñecida sexa obxecto de retención preventiva total ou parcial notificarase a adopción da medida preventiva xunto co acordo de devolución. O recoñecemento da devolución non impedirá a posterior comprobación da obriga tributaria mediante os procedementos de comprobación ou investigación.
b) Caducidade. Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado tributario, a Administración advertiralle de que, transcorridos tres meses, poderá declarar a caducidade deste.
c) Polo inicio dun procedemento de verificación de datos, comprobación limitada ou inspección.
** Transcorrido o prazo fixado nas normas reguladoras de cada tributo e, en todo caso, o prazo de seis meses, sen que se tivese ordenado o pagamento da devolución por causa imputable á Administración Tributaria, esta aboará o xuro de demora, sen necesidade de que o obrigado o solicite. O xuro de demora percibirase dende a finalización do devandito prazo ata a data en que se ordene o pagamento sobre o importe da devolución que no seu caso proceda.

Prazo de resolución

6 mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 31, 124 a 127. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 122 a 125. (BOE 5-septiembre-2007)

Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. (BOE 11-marzo-2004)

Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. (B.O.E. 06-agosto-2004)