Procedemento

IS. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos

Datos xerais


Denominación

IS. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de devolución do Imposto sobre sociedades en relación con os grupos en réxime de consolidación fiscal ten por obxecto a devolución das cantidades que procedan de acordo co previsto na normativa do Imposto sobre sociedades.
Son devolucións derivadas da normativa as correspondentes a cantidades ingresadas ou soportadas debidamente como consecuencia da aplicación do imposto.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Deberá presentarse declaración-autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia do obrigado tributario, mediante a presentación dunha declaración-autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver.Tramitación: A Administración examinará a documentación presentada e contrastaraa cos datos e antecedentes que estean no seu poder. Terminación: O procedemento de devolución rematará dalgunha das seguintes formas:
a) Acordo no que se recoñeza a devolución solicitada. O acordo entenderase notificado pola recepción da transferencia bancaria ou, se é o caso, do cheque. Cando a devolución recoñecida sexa obxecto de retención preventiva total ou parcial notificarase a adopción da medida preventiva xunto co acordo de devolución. O recoñecemento da devolución non impedirá a posterior comprobación da obriga tributaria mediante os procedementos de comprobación ou investigación.
b) Caducidade. Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado tributario, a Administración advertiralle de que, transcorridos tres meses, poderá declarar a caducidade deste.
c) Polo inicio dun procedemento de verificación de datos, comprobación limitada ou inspección.

Prazo de resolución

6 mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable. A interposición será obrigatoria a través da Sede electrónica da AEAT cando os reclamantes estean obrigados a recibir por medios electrónicos as comunicacións e notificacións.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 31, 124 a 127. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 122 a 125. (BOE 5-septiembre-2007)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades. Artículo 58. (BOE 28-noviembre-2014).

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 58 (BOE 11-julio-2015).