Procedemento

Modelo 230. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non residentes: Retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas; Imposto sobre sociedades: Retencións e ingresos á conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación

Datos xerais


Denominación

Modelo 230. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non residentes: Retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas; Imposto sobre sociedades: Retencións e ingresos á conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Establecer a suxeición ao Imposto sobre a renda das persoas físicas dos premios das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Lotarías e Apostas do Estado e outros órganos tanto nacionais como doutros estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e que ata agora estaban exentos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de actuación

Formularios

Modelo 230 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 230 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación" y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación". (BOE 31-enero-2013)