Procedemento

Declaracións Informativas. Verificación de datos / Comprobación limitada.

Datos xerais


Denominación

Declaracións Informativas. Verificación de datos / Comprobación limitada.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

A Administración tributaria poderá iniciar o procedemento de verificación de datos nos seguintes supostos:
a) Cando a declaración ou autoliquidación do obrigado tributario adoeza de defectos formais ou incorra en erros aritméticos.
b) Cando os datos declarados non coincidan cos contidos noutras declaracións presentadas polo mesmo obrigado ou cos que obren en poder da Administración tributaria.
c) Cando se aprecie unha aplicación indebida da normativa que resulte patente da propia declaración ou autoliquidación presentada ou dos xustificantes achegados con esta.
d) Cando se requira a aclaración ou xustificación dalgún dato relativo á declaración ou autoliquidación presentada, sempre que non se refira ao desenvolvemento de actividades económicas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT.
Oficinas de correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Fases do procedemento/servizo

Inicio
Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique a discrepancia observada ou os datos relativos á súa declaración ou autoliquidación ou mediante a notificación da proposta de liquidación cando a Administración conte con datos suficientes para formulala.
Tramitación
Con carácter previo á resolución ou á práctica da liquidación provisional, a Administración notificaralle ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días.
Terminación
O procedemento de verificación de datos rematará por algunha das seguintes formas:
a) Resolución, na que se indique non procede practicar liquidación provisional ou na que se corrixan os defectos advertidos.
b) Liquidación provisional. Deberá estar motivada cunha referencia sucinta aos feitos e fundamentos de dereito que se tivesen en conta nesta.
c) Emenda, aclaración ou xustificación da discrepancia ou do dato obxecto do requirimento por parte do obrigado tributario. Esta circunstancia farase constar en dilixencia, non sendo necesario pronunciar resolución expresa.
d) Caducidade.
e) Inicio dun procedemento de comprobación limitada ou de inspección que inclúa o obxecto da verificación de datos.
A verificación de datos non impedirá a posterior comprobación do obxecto desta.

Formularios

Modelos Declaracións Informativas

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. Artículos 131-133 (BOE 18 - diciembre - 2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 155 y 156. (BOE 05 - septiembre - 2007)