Procedemento

Comprobación do domicilio fiscal.

Datos xerais

Denominación

Comprobación do domicilio fiscal.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Comprobación do domicilio fiscal declarado polo obrigado tributario e, en caso de resultar este incorrecto, a súa rectificación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

  • Telemática.

  • Oficinas da AEAT

  • Oficinas de Correos.

  • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Solicitude, se é o caso, de calquera órgano da AEAT ou doutra Administración Tributaria afectada. Informe sobre os antecedentes que fosen relevantes, que acompañará a solicitude. Acordo de inicio pronunciado polo órgano competente.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: Acordo de inicio pronunciado polo órgano competente, por propia iniciativa ou por solicitude de calquera outro órgano da AEAT ou doutra Administración Tributaria afectada.

  • Tramitación: Solicitude de informe ao órgano a cuxo ámbito territorial se promova o novo domicilio. Notificación da existencia do procedemento ás Administracións Tributarias das comunidades autónomas afectadas. Notificación da proposta de resolución ao obrigado tributario e ás Administracións Tributarias afectadas. Presentación de alegacións por parte do obrigado tributario e das Administracións Tributarias afectadas no prazo de quince días posteriores á notificación da proposta de resolución.

  • Terminación: Resolución motivada, confirmando ou rectificando o domicilio fiscal declarado polo obrigado tributario. Notificación da resolución aos órganos implicados da AEAT, ao obrigado tributario e ás Administracións Tributarias afectadas.

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 148 a 152. (BOE 5-septiembre-2007)