Procedemento

Comprobación censal - Gestión y control del Registro de Operadores Intracomunitarios.

Datos xerais


Denominación

Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Operadores Intracomunitarios.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

As actuacións de comprobación censual teñen por obxecto a comprobación da veracidade dos datos comunicados polos obrigados tributarios nas súas declaracións censuais, de acordo cos datos comunicados ou declarados polo propio obrigado tributario, cos datos en poder da Administración, e mediante o exame físico e documental dos feitos e circunstancias nas oficinas, despachos, locais e establecementos do obrigado tributario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Para acceder ao Rexistro de Operadores Intracomunitarios debe presentarse o modelo 036

Fases do procedemento/servizo

Acceso ao Rexistro de Operadores Intracomunitarios: Para comprobar a veracidade dos datos declarados polo obrigado tributario nas súas solicitudes de inclusión no Rexistro de Operadores Intracomunitarios poderanse realizar actuacións de comprobación censual.
Procedemento de rectificación censual: Cando se tramite un procedemento de rectificación censual as fases serán as seguintes:
Inicio: Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique a discrepancia observada ou os datos relativos á súa declaración censual, ou mediante a notificación da proposta de resolución, cando a Administración Tributaria conte con datos suficientes para formulala.
Tramitación: A Administración deberá notificar ao obrigado tributario a proposta de resolución, concedendo un prazo de dez días para efectuar alegacións. Na tramitación do procedemento, a Administración poderá realizar actuacións de comprobación censual.
Terminación: Por algunha das seguintes formas:
a) Resolución, na que se rectifiquen os datos censuais do obrigado tributario.
b) Emenda, aclaración ou xustificación da discrepancia ou do dato obxecto do requirimento polo obrigado tributario, sen que sexa necesario pronunciar resolución expresa. Da devandita circunstancia deixarase constancia expresa en dilixencia.
c) Caducidade.
d) Inicio dun procedemento de comprobación limitada ou de inspección que inclúa o obxecto do procedemento de rectificación da situación censual.

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007 )

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007 )

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 97 a 116, 123. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 3 a 15, 25, 87 a 115 y 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)