Procedemento

Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Estar ao corrente de obrigas tributarias

Datos xerais

Denominación

Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Estar ao corrente de obrigas tributarias

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Expedición de documentos acreditativos de feitos relativos á situación tributaria dun obrigado tributario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas da AEAT

Documentación

Presentar o Modelo 01

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Os certificados tributarios expediranse a instancia do obrigado tributario ao que o certificado se refira ou a petición dun órgano administrativo ou de calquera outra persoa ou entidade interesada que requira o certificado, sempre que a devandita petición esté prevista nunha lei ou conte co previo consentimento do obrigado tributario.
Agás que se estableza o contrario, a falta de emisión do certificado non determinará que se entenda emitido con carácter positivo. Enténdense por certificacións positivas aquelas nas que consten cumpridas a totalidade das circunstancias, obrigas ou requisitos esixidos pola normativa reguladora do certificado, e negativas no caso contrario.
Terminación: Emisión do certificado. Unha vez emitido, o obrigado tributario poderá manifestar a súa desconformidade con calquera dos datos que formen parte do seu contido no prazo de 10 días, contados a partir do día seguinte ao da súa recepción, mediante un escrito no que solicite a modificación do certificado, dirixido ao órgano que o expedise, ao que se achegarán os elementos de proba que considere convenientes para acreditar a súa solicitude. Se o órgano que emitiu o certificado considerase incorrecto o certificado expedido, procederá á emisión dun novo no prazo de 10 días. Se non considerase procedente expedir un novo certificado comunicarao ao obrigado tributario con expresión dos motivos en que se fundamenta.

Formularios

Modelo 01. Tramitación electrónica

Modelo 01. Tramitación presencial

Prazo de resolución

20 Día/s hábil/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recurso nin reclamación. Non obstante, contra o contido do certificado admítese escrito de desconformidade no prazo de 10 días polo que se solicite a modificación.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria. Artículo 117. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 70 a 76. (BOE 5-septiembre-2007)