Procedemento

Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-Declaración censual de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais.

Datos xerais

Denominación

Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-Declaración censual de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

O modelo 030 poderá ser presentado polos obrigados tributarios, persoas físicas, para solicitar a alta no Censo de Obrigados Tributarios, así como para solicitar a asignación do NIF cando se trate de españois ou de persoas físicas que carezan de nacionalidade española que vaian realizar ou participar en operacións de natureza tributaria e non estean obrigados a obter o DNI ou non dispoñan de número de identidade de estranxeiro respectivamente, e non deban formar parte do Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores. As persoas físicas que non desenvolvan actividades empresariais ou profesionais e non satisfagan rendementos suxeitos a retención ou ingreso á conta deberán utilizar o modelo 030 para comunicar o cambio de domicilio fiscal, modificar datos persoais, etc.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Oficinas consulares de España no exterior.
Por teléfono, cando se comunique o cambio de domicilio fiscal das persoas físicas que non desenvolvan actividades económicas ou profesionais.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Modelo 030

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Presentación do modelo 030.A presentación do modelo 030 poderá realizarse, potestativamente, en impreso ou por vía telemática a través de Internet. A presentación en impreso realizarase na Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao domicilio fiscal do interesado no momento da presentación, ben mediante entrega directa ou por correo dirixido á oficina de xestión da citada Administración ou Delegación. A presentación da declaración por vía telemática poderá ser efectuada ben polo propio declarante ou ben por un terceiro que actúe na súa representación, en virtude da colaboración social na xestión dos tributos.

Formularios

Modelo 030 (tramitación presencial)

Modelo 030 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013) .

Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa tributaria (BOE 21-noviembre-2017).

Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.