Procedemento

Modelos 036 e 037. Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada.

Datos xerais

Denominación

Modelos 036 e 037. Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Os que haxan de formar parte do Censo de empresarios, profesionais e retedores deberán presentar unha declaración de alta neste, utilizando o modelo 036 ou 037. De igual modo se deberá presentar en casos de variación e baixa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Oficinas consulares de España no exterior para solicitude NIF non-residentes.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Modelo 036 - Modelo 037

Fases do procedemento/servizo

1. Os modelos 036 e 037 poderán presentarse en impreso ou por vía electrónica a través da internet. A presentación pola internet poderá ser efectuada:
a) Mediante certificado electrónico recoñecido emitido de acordo ás condicións que establece a Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica que resulte admisible pola Axencia Estatal de Administración Tributaria segundo a normativa vixente en cada momento.
b) No caso de obrigados tributarios persoas físicas, salvo que se trate dalgún dos supostos sinalados na alínea seguinte, a presentación electrónica tamén poderá realizarse mediante Cl@vePIN ou sistema de sinatura con clave de acceso nun rexistro previo como usuario.
2. A presentación electrónica pola internet do modelo 036 terá carácter obrigatorio para as declaracións daqueles obrigados tributarios que, ben teñan a condición de Administración Pública, ben estean adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou a algunha das Unidades de xestión de Grandes Empresas da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ou ben teñan a forma de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada, así como no suposto de que o modelo 036 se utilice para solicitar a inscrición no rexistro de devolución mensual.
Esta obrigatoriedade non resultará aplicable cando o modelo 036 se utilice para solicitar a asignación do número de identificación fiscal provisional ou definitivo.
3. A presentación en impreso dos modelos 036 e 037 realizarase na Administración ou, no seu defecto, Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao domicilio fiscal do titular da declaración no momento da súa presentación.
As persoas ou entidades non-residentes en España ou non establecidas no territorio de aplicación do imposto sobre o valor engadido presentarán o modelo 036 na Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao domicilio fiscal do seu representante ou, en caso de que non o tivesen nomeado, á do lugar onde operen. A presentación en impreso do modelo 036 poderá realizarse mediante entrega directa nas oficinas indicadas ou enviándoo por correo certificado a estas.

Formularios

Modelo 036 - Modelo 037 (tramitación presencial)

Modelo 036 - Modelo 037 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007)

Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica entre otras, la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 29 - noviembre - 2013)

Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 31 - diciembre - 2014)

Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación (BOE 30-diciembre-2017).

Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.