Procedemento

NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.

Datos xerais


Denominación

NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento a través do cal a Axencia Estatal de Administración Tributaria asigna o NIF ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica para as súas relacións de natureza ou con transcendencia tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática. Oficinas da AEAT

Documentación

Modelo 036. Copia da escritura pública ou documento fidedigno da súa constitución e dos estatutos sociais ou documento equivalente. Certificación da súa inscrición nun Rexistro Público, cando proceda.

Fases do procedemento/servizo

Inicio
A instancia de parte. As persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica que vaian ser titulares de relacións de natureza ou con transcendencia tributaria deberán solicitar un NIF. A solicitude efectuarase mediante presentación da declaración censual de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores (modelo 036). Deberase solicitar antes de realizar calquera entrega, prestación ou adquisición de bens ou servizos, percepción de cobramentos ou aboamento de pagamentos, ou contratación de persoal laboral, para o desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional. En todo caso, a solicitude formularase dentro do mes seguinte á data de constitución ou establecemento en territorio español da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica.Os Notarios poderán presentar, por vía telemática, en representación das persoas xurídicas e entidades sen personalidade en constitución, o modelo 036 e a documentación precisa para solicitar o NIF provisional, en determinados supostos.De oficio. En caso de que non o soliciten, a Administración Tributaria poderá proceder de oficio a dalos de alta no Censo de Obrigados Tributarios e a asignarlles o NIF que corresponda.ou Tramitación
A Administración Tributaria poderá comprobar a veracidade dos datos comunicados polos interesados nas súas solicitudes de NIF provisional ou definitivo. Cando os datos non fosen veraces, concederase audiencia por un prazo de dez días.ou Terminación
Denegación: - Poderase denegar a asignación do NIF provisional ou definitivo cando da comprobación efectuada pola Administración Tributaria resultase que os datos comunicados polos interesados non son veraces. - O NIF provisional ou definitivo non se asignará ás persoas xurídicas ou entidades que non acheguen, polo menos, un documento asinado no que os outorgantes manifesten o seu acordo de vontades para a constitución da persoa xurídica ou entidade ou outro documento que acredite situacións de cotitularidade. Asignación de NIF provisional / definitivo: Asignarase o NIF no prazo de dez días. O NIF será provisional mentres a entidade non achegue copia da escritura pública ou documento fidedigno de constitución e dos estatutos sociais ou documento equivalente, así como certificación de inscrición nun Rexistro Público, cando proceda. Cando se asigne NIF provisional, a entidade quedará obrigada á achega da documentación pendente necesaria para a asignación do NIF definitivo nun mes dende a inscrición no Rexistro correspondente ou dende o outorgamento dos documentos citados, se non fose necesaria a inscrición destes no Rexistro correspondente. Transcorrido este prazo sen que se achegase a documentación pendente, poderase requirir a súa achega, outorgando un prazo máximo de dez días para a súa presentación ou para xustificar os motivos que a imposibiliten, con indicación do prazo necesario para a súa achega definitiva. A falta de atención en tempo e forma do requirimento poderá determinar a revogación do NIF provisional. Para solicitar o NIF definitivo deberase presentar declaración censual de modificación (modelo 036), na que se farán constar, se é o caso, as modificacións producidas respecto dos datos consignados na declaración de solicitude do NIF provisional que non fosen comunicados á Administración en anteriores declaracións censuais de modificación, e á que se acompañará a documentación pendente. Cumprida esta obriga, asignarase o NIF definitivo.Mediante convenio entre a Axencia Tributaria e os Notarios facilítase ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade a obtención de NIF provisional no momento do outorgamento da escritura pública ou documento fidedigno de constitución, logo de presentación do modelo 036, e de NIF definitivo, cando se proceda á súa inscrición rexistral.

Formularios

Modelo 036 (tramitación presencial)

Prazo de resolución

10 día/s hábil/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Interpoñerase ante o órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Non require autenticación

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007)

ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

Normativa Básica

Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del NIF de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. (BOE 26-febrero-2008)