Procedemento

Comprobación censual. Baixas preventivas Rexistro de Devolución Mensual (REDEME).

Datos xerais


Denominación

Comprobación censual. Baixas preventivas Rexistro de Devolución Mensual (REDEME).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Tramitación das baixas preventivas REDEME e do expediente de baixa definitiva que hai que iniciar no prazo dun mes dende aquelas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Oficinas de Correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Informe/proposta de baixa preventiva no REDEME.
Tramitación: Proposta de baixa definitiva (no prazo dun mes dende o acordo de baixa preventiva) e análise, no seu caso, das alegacións que se presenten.
Terminación: Acordo baixa preventiva previo á proposta de baixa definitiva/Acordo de baixa definitiva.
O prazo de resolución para baixa preventiva non existe
O prazo de resolución para baixa definitiva é de 6 meses
Execución: Execución manual das modificacións censuais que implique o acordo adoptado.

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Art. 144.4 y 145 (BOE 05-septiembre-2007)