Procedemento

Rexistro censual dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. Formulario 034

Datos xerais


Denominación

Rexistro censual dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. Formulario 034

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Formulario 034

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Declaración de Inicio, modificación ou cesamento: Presentación do Formulario 034.Tramitación: A Administración Tributaria poderá comprobar a veracidade dos datos comunicados polos interesados nas súas declaracións.Terminación: O acordo comunícase por vía electrónica ao interesado.

Formularios

Formulario 034

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a Oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido" y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo. (BOE 30-septiembre-2014)