Procedemento

Consulta de certificacións expedidas.

Datos xerais


Denominación

Consulta de certificacións expedidas.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Centralizar a recollida de certificados tributarios.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática
Oficinas AEAT

Documentación

Recollida de certificados tributarios

Fases do procedemento/servizo

Inicio:
Os certificados tributarios expediranse a instancia do obrigado tributario ao que o certificado se refira ou a petición dun órgano administrativo ou de calquera outra persoa ou entidade interesada que requira o certificado, sempre que a devandita petición esté prevista nunha lei ou conte co previo consentimento do obrigado tributario.
Tramitación:
Verificación de feitos relativos á situación tributaria dun obrigado tributario
Terminación:
Emisión do certificado

Prazo de resolución

20 día/s hábil/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede. Non obstante, o obrigado tributario poderá manifestar a súa desconformidade co contido do certificado no prazo de 10 días, dende o seguinte ao de recepción, mediante un escrito dirixido ao órgano expedidor, achegando os elementos de proba que considere convenientes. Se o órgano que emitiu o certificado considerase incorrecto o certificado expedido, procederá á emisión dun novo no prazo de 10 días. Noutro caso, comunicarao motivadamente ao obrigado tributario

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (18-diciembre-2003)