Procedemento

Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto.

Datos xerais

Denominación

Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é o recoñecemento do dereito á exención do Imposto sobre o Valor Engadido no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos Organismos Internacionais recoñecidos por España e das forzas de Estados membros, OTAN, distintos de España, por adquisicións de bens ou servizos realizados fóra do territorio de aplicación do imposto.
Para iso, é necesario que os beneficiarios da exención obteñan certificados que proben o seu dereito á exención e que estes certificados sexan recoñecidos en toda a Comunidade.
O certificado deberá solicitarse no Estado de Sede (España).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

  • Cuartel Xeral ou Centro de Operacións Aéreas correspondente (OTAN).

  • Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais).

Documentación

Á solicitude acompañarase unha descrición detallada dos bens e/ou servizos para os que se solicite a exención ou a referencia á folla de pedido a que se refire a alínea 5.B do modelo de solicitude.

Fases do procedemento/servizo

  • Inicio: A instancia de parte mediante a presentación da correspondente solicitude no Estado de Sede (España). A solicitude deberá conter unha declaración do organismo ou persoa beneficiaria do destino, para uso oficial ou persoal, dos bens ou servizos adquiridos, que estes se ateñen ás condicións e limitacións aplicables á exención no Estado membro da sede deste, así como o seu compromiso de pagar ao Estado membro de expedición dos bens ou da prestación dos servizos en caso de incumprimento das condicións da exención.

  • Tramitación: O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

  • Terminación: Resolución expresa. En caso de OTAN: Transcorrido o prazo de 3 meses establecido para a resolución do procedemento sen que se ditase Resolución expresa sobre este, o silencio administrativo terá efectos: estimativos. Todo iso con independencia da obriga de resolver. No caso de Embaixadas: Transcorrido o prazo de 6 meses establecidos para a resolución do procedemento sen que se ditase resolución expresa sobre este, o silencio administrativo terá efectos desestimatorios.

Prazo de resolución

3 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Ocho a Once. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales. (BOE 30-diciembre-2000)

Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. (BOE 29-febrero-2008)

Orden de 24 de mayo de 2001, por la que se establecen los límites de las franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. (BOE 26-mayo-2001)

Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de autoliquidaciones del IVA. (BOE 30-junio-2009).