Procedemento

IVE. Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT

Datos xerais


Denominación

IVE. Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Nova obriga de levanza dos libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT, derivada do disposto no artigo 164.Un.4º da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do IVE, e do Real decreto 596/2016, do 2 de decembro, para a modernización, mellora e impulso do uso de medios electrónicos na xestión do Imposto sobre o valor engadido

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

interesado

Solicitante: Ciudadano - Empresa

Lugar de presentación

Electrónica/Telemática.

Documentación

Ficheiros XML de remisión de rexistros de facturación

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa de tramitación

Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo,por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria (BOE de 15-mayo-2017)

Normativa Básica

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE de 29-diciembre-1992)

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BO de 06-diciembre-2016)