Procedemento

IRPF. Declaración da minoración do rendemento neto nas actividades en estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais

Datos xerais


Denominación

IRPF. Declaración da minoración do rendemento neto nas actividades en estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Derivado do Imposto sobre a renda das persoas físicas, trátase de minorar o rendemento neto da estimación obxectiva no importe dos gastos extraordinarios orixinados por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT
Oficinas de Correos
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Comunicación do suceso desfavorable que causou os gastos extraordinarios e achega de documentación xustificativa.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da comunicación

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non ten, ao tratarse dun procedemento relativo ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ao deber de comunicación previa á Administración

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015).

Ley 35/2006, de 28 de noviembre,del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. ( BOE, 29-noviembre-2006 )

REAL DECRETO 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE 31-marzo-2007)