Procedemento

Modelo 146. IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións.

Datos xerais


Denominación

Modelo 146. IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

No Imposto sobre a renda das persoas físicas, modelo que poderá ser utilizado polos pensionistas que teñan dous ou máis pagadores para acollerse ao procedemento especial, cuxo obxectivo fundamental consiste en lograr que o importe total das retencións e ingresos á conta sobre as pensións e haberes pasivos procedentes de máis dun pagador soportados polos contribuíntes que se acollan a este, coincida co que tivesen soportado de ter procedido os citados rendementos dun só pagador.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT

Documentación

A solicitude deberá acompañarse do modelo de comunicación ao pagador da situación persoal e familiar do perceptor.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 146 (tramitación electrónica)

Modelo 146 (tramitación prresencial)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Resolución de 13 de enero de 2003,de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 146, de solicitud de determinación del importe de las retenciones, que pueden presentar los contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas procedentes de más de un pagador, y se determina el lugar de presentación de dicha solicitud. ( BOE 14-enero-2003 )