Procedemento

Modelo 147. IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea.

Datos xerais


Denominación

Modelo 147. IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

No Imposto sobre a renda das persoas físicas, modelo que poderá ser utilizado polos traballadores por conta allea interesados en anticipar os efectos do cambio de residencia na aplicación do sistema de retencións. A comunicación ten por obxecto a obtención dun documento acreditativo expedido pola Administración Tributaria para a súa entrega aos pagadores dos rendementos do traballo, nos termos previstos na alínea sétima da presente Orde. Estes pagadores han de ser residentes ou con establecemento permanente en España.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT

Documentación

Documento xustificativo do pagador dos rendementos do traballo.

Fases do procedemento/servizo

Presentación modelo 147
Emisión do documento acreditativo pola Axencia Tributaria.

Formularios

Modelo 147 (tramitación presencial)

Modelo 147 (tramitación electrónica)

Prazo de resolución

10 día/s hábil/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAC/117/2003, de 31 de enero, por la que se aprueban los modelos para comunicar a la Administración tributaria el cambio de residencia a los efectos de la práctica de retenciones sobre los rendimientos del trabajo y se regula la forma, lugar y plazo para su presentación. (BOE 1-febrero-2003)