Procedemento

Modelo 150. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Datos xerais

Denominación

Modelo 150. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Están obrigados a presentar e subscribir esta declaración os contribuíntes do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) aos que resulte de aplicación o réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español previsto no artigo 93 da Lei do IRPF.
En virtude deste réxime especial, as persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España como consecuencia do seu desprazamento a territorio español poden optar, mediante unha comunicación dirixida á Administración Tributaria, por tributar polo imposto sobre a renda de non residentes, mantendo a súa condición de contribuíntes polo imposto sobre a renda das persoas físicas, durante o período impositivo en que se efectúe o cambio de residencia e durante os cinco períodos impositivos seguintes, cando se cumpran certas condicións regulamentariamente establecidas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.
Oficinas da AEAT.
Entidades Colaboradoras.
Oficinas de correos.
Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015

Documentación

Modelo 150

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 150 (tramitación electrónica)

Modelo 150 (tramitación presencial)

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/848/2008, de 24 de marzo, por la que se aprueban el modelo 150 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho régimen y se modifican otras disposiciones en relación con la gestión de determinadas autoliquidaciones. (BOE 31-marzo-2008)