Procedemento

Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual.

Datos xerais


Denominación

Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Deberán presentar o modelo 156, os órganos ou entidades xestores da Seguridade Social incluídos, os que xestionan os réximes especiais da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza. Así como as Mutualidades alternativas á Seguridade Social.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento


Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 156

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 156 (tramitación electrónica)

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica


Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa


Normativa Básica

Orden HAC/3580/2003, de 17 diciembre, por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual de las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. (BOE 23-diciembre-2003)