Procedemento

IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Datos xerais

Denominación

IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.(Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Tipo de procedemento

Tributario

Materia

Impostos

Obxecto

Derivado do Imposto sobre a renda das persoas físicas, o procedemento de devolución ten por obxecto a devolución das cantidades que procedan de acordo co previsto na normativa de cada tributo. Son devolucións derivadas da normativa de cada tributo as correspondentes a cantidades ingresadas ou soportadas debidamente como consecuencia da aplicación do tributo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

Interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT.
Entidades colaboradoras.
Oficinas de correos.
Telemática.

Documentación

Autoliquidación modelo 150 ou 151 da que resulte unha cantidade a devolver

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia do obrigado tributario, mediante a presentación dunha autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver. Tramitación: A Administración examinará a documentación presentada e contrastaraa cos datos e antecedentes que estean no seu poder. Terminación: O procedemento de devolución rematará dalgunha das seguintes formas:
a) Acordo no que se recoñeza a devolución solicitada. O acordo entenderase notificado pola recepción da transferencia bancaria ou, se é o caso, do cheque. Cando a devolución recoñecida sexa obxecto de retención preventiva total ou parcial notificarase a adopción da medida preventiva xunto co acordo de devolución. O recoñecemento da devolución non impedirá a posterior comprobación da obriga tributaria mediante os procedementos de comprobación ou investigación.
b) Caducidade. Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado tributario, a Administración advertiralle que, transcorridos tres meses, poderá declarar a caducidade deste.
c) Polo inicio dun procedemento de verificación de datos, comprobación limitada ou inspección.
**Transcorrido o prazo fixado nas normas reguladoras de cada tributo e, en todo caso, o prazo de seis meses, sen que se ordenase o pagamento da devolución por causa imputable á Administración Tributaria, esta aboará o xuro de demora, sen necesidade de que o obrigado o solicite. O xuro de demora percibirase dende a finalización do devandito prazo ata a data en que se ordene o pagamento sobre o importe da devolución que no seu caso proceda.

Formularios

Modelo 150 en papel (Tramitación presencial)

Prazo de resolución

6 Mes/es

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: Prazo: Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que pronunciase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículos 31, 124 a 127. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 122 a 125. (BOE 5-septiembre-2007)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ( BOE 29-diciembre-2009 )